Общи условия за ползване

Това е интернет сайт, предлагащ онлайн резервации с възможност за разплащания, като от друга страна може да се използва и само с информативна цел. Уеб сайтът представлява електронен каталог и форма за регистрация за услугите на Александра Травел ЕООД.

 

С ползването на уеб сайта потребителят се съгласява с Общите условия за ползване.

 

I.РЕЗЕРВАЦИИ

1.Резервация за пътуване по програмите на “АЛЕКСАНДРА ТРАВЕЛ” ЕООД е възможно да се направи по телефон, факс, интернет или директно в офиса на “АЛЕКСАНДРА ТРАВЕЛ” ЕООД , гр. Русе, ул. ”Велико Търново” 5.

  1. Резервацията се счита за валидна със заплащане на депозит. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен след приемане на предложената от ТУРОПЕРАТОРА програма на пътуването да заплати на ТУРОПЕРАТОРА в брой или преведе по банкова сметка на ТУРОПЕРАТОРА, първоначален депозит от 50% от общата стойност на туристическия пакет плюс стойността на съответната виза и визова услуга, в случай, че е необходима такава, с което гарантира изпълнението на заявените услуги, а останалите 50% - не по късно от 20 дни преди пътуването.

Когато се прави предварителна резервация по телефон, дължимата сума се заплаща не по-късно от края на следващия работен ден. В противен случай резервацията се счита за невалидна.

3.Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ:

 

OББ АД

BGN: BG84UBBS80021051414920     BIC: UBBSBGSF

 

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

BGN: BG16BUIN95611000561623     BIC: BUINBGSF

 

ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

(В ЕВРО) EUR: BG79PRCB92301436758510  BIC: PRCBBGSF

 

МОЛИМ  В  ГРАФА "ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ" ДА ВПИСВАТЕ НОМЕР НА ПОРЪЧКА/ ДОГОВОР И ИМЕНА НА КЛИЕНТ.

  1. Може да направите плащане онлайн с дебитна или кредитна карта VISA, Maestro, MasterCard, Транскарт, ePay.bg или в брой (Изипей).

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ , ВИЗОВИ УСЛУГИ

1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отбележи минималният брой участници за провеждане на организираното груповото пътуването за всяка отделна програма и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ до 7 дни преди отпътуването когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено. Да даде отговор на ПОТРЕБИТЕЛЯ /потвърждение или отказ в случай,че няма места по желаната програма / в рамките на 2 работни дни.

2.В случай на промяна на цената да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.Такава промяна може да се наложи при промяна на цената на отделните компоненти на туристическото пътуване – стойност на транспортните разходи, в това число на горивото, размер на такси, свързани с ползвани услуги по договора, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора или увеличение на транспортните разходи поради несъбиране на необходимия минимален брой участници при организирани групови пътувания. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, който има всички права , предвидени в ЗТ, включително да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за решението си в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора има право да избира една от следните възможности:

2.1.да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество ,когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е в състояние да му предложи такова;

2.2.да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество , като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

2.3.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен платежен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, евентуални пълномощни и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и РБългария.

5.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то той трябва да предостави нотариална заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата /ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/.

6.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пътува за чужбина със собствен автомобил, то той е длъжен да си осигури съответните пълномощни за преминаване на граница.

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен на спазва законите на страната в която пътува.

8.За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./.

9.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно :

9.1 Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини

9.2 Непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./

9.3 Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.4 Загуба или повреда на багаж по време на пътуването

9.5 Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.6 Недопускане от страната на съответните митнически и гранчни службина ПОТРЕБИТЕЛЯ да излезе или да влезе в страната на пътуването поради липсата на надлежно оформени документи или извършени правонарушение

9.7 Недопускане от страна на съответните български митнически и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯ да напусне страната поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения в пределите на Р.България .

III.АНУЛАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1.В случай на отказ от пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ /прави се само в писмен вид/:

1.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение до 40 дни преди датата на пътуването

1.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 15 дневен срок преди пътуването да преодстъпи своето пътуването на трето лице като се задължава да уведоми за това туроператора или туристическия агент и да поеме разходите, свързани с прехвърлянето.

1.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка както следва:

1.3.1.При отказ в срок от 40 до 14 дни преди пътуването – депозита.

1.3.2.При отказ в срок 14 до 7 дни преди пътуването – 70 %

1.3.3.При отказ в срок по-малък от 7 дни до началото на пътуването – 100 % от цената на услугите.

2.Рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по повод предоставеното качество и изпълнението на туристическото пътуване трябва да се извършат в писмен вид и в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в едномесечен срок след получаването на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.В случай,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА

Забележка:4. Суми за заплатени,но неизползвани услуги по вина на клиента или ако не се яви на летището или на сборния пункт в уговорения час не се възстановяват.